Drakenstein Sakekamer

Drakenstein Sakekamer/Business Chamber

The Drakenstein Business Chamber  is a Voluntary Association not for gain, with legal personality and perpetual succession. It is bound by its constitution for opperational execution and legal aspects.

Die Drakenstein Sakekamer is ‘n vrywillige nie-winsgewende organisasie (NWO), met ‘n regspersoon en voortdurende opvolging.  Dit is gebonde aan sy grondwet vir operasionele uitvoering en regsaspekte vir sy voortbestaan.

Geskiedenis – Die oorspronklike sakekamer is op 12 Junie 1947 deur G N Erasmus by die Royal Hotel Paarl gestig en het bekend gestaan as die Paarl, Wellington, Franschhoek Afrikaanse Sakekamer.  Dit het bestaan uit 5 lede van die Paarl, 3 lede vanuit Wellington en 1 lid uit Franschhoek en die eerste algemene jaarvergadering is gehou op 21 Februarie 1949.  Tans beskik die Sakekamer oor meer as 250 lede wat voortdurend uitbrei en is dit een van die grootste sakekamers in die Weskaap.

Die Sakekamer se 50ste Algemene Jaarvergadering was gehou op 18 Junie 1997 en ons 70ste bestaansjaar is gedurende 2017 gevier.

Om geografiese relevansie te verseker en verteenwoordigend te bly, word die Sakekamer se naam gedurende sy algemene jaarvergadering in Mei 2014 verander na Drakenstein Sakekamer om te belyn met die huidige munispale grense.

Doel en Strategie – Die Sakekamer se doel is om te dien as fasiliteerder tussen rolspelers wat die gemeenskaplike doel het om inklusiewe groei van die plaaslike ekonomie te verseker asook om die verenigde stem van besigheid in Drakenstein te wees.  Die Sakekamer verteenwoordig ‘n verskeidenheid van besighede wat wissel oor ‘n breë spektrum van kleinsake tot korporatiewe maatskappye.  Drakenstein as gemeenskap beskik oor uiters dinamiese en suksesvolle menslike kapitaal en die kamer se doel is om as ‘n katalis te dien waar sake en gemeenskapsleiers bymekaar kan kom vir konstruktiewe interaksie en die onderlinge bevordering van besigheid deur middel van slypskole, werkswinkels en netwerksessies.

Kundigheid – Prominente sakeleiers soos Prof. Jannie Rossouw van Wits Universiteit,  Mnr. Christo van de Rheede van Agri SA,  Mnr. Brand Pretorius van die McCarthy Groep, Dr Theuns Eloff van die FW de Klerk Stigting, Dr Ernst Messina van die SBI en Dr. Johan van Deventer van Freshmark was al uitgenooi om ledebyeenkomste toe te spreek en lede op hoogte te hou van relevante kwessies en uitdagings op sakevlak.

Fokus – Bestuursportefeuljes word voortdurend uitgebrei om met die veranderende ekonomiese landskap tred te hou en sluit onder meer die volgende in: Sake Transformasie, Infrastruktuur en Ontwikkeling, Media Skakeling, Veiligheid en Sekuriteit, Webwerf, Skakeling met Plaaslike Regering, Jeugontwikkeling en Kleinsake.

Die Sakekamer is geaffilieer by ‘n oorhoofse sakekamer streeksorganisasie, die AHI Weskaap, waar insae verkry kan word oor gemeenskaplike kwessies op provinsiale en nasionale regeringsvlakke deur sake groeperinge soos BUSA en SALGA.

Webwerf – ‘n Webwerf is ontwikkel om te verseker dat die Sakekamer ‘n rolspeler is in die globale digitale omgewing, sien:  www.drakensteinsakekamer.co.za. Die Sakekamer het ook ‘n facebook bladsy naamlik: www.facebook.com/drakensteinsakekamer

Oop vir almal – Die Sakekamer se lidmaatskap is oop vir enigiemand wat ons visie van ‘n inklusiewe organisasie ondersteun.

Ontwikkeling van Entrepreneurs – Ons bydrae tot die bekamping van werkloosheid is ons verbintenis tot die ontwikkeling en ondersteuning van ‘n kultuur van entrepreneurskap d.m.v. gestruktureerde opleidings- en inligtingsprogramme asook ‘n adviesdiens  vir kleinsake.