Drakenstein Sakekamer

Wat doen ons vir ons Lede? What do we do for our Members?

ONS IS DAAR OM JOU EN JOU BESIGHEID TE ONDERSTEUN!

Oorsprong en Doel van Sakekamers/Besigheidskamers

Die wêreld se eerste Sakekamer is in 1599 in Marseille Frankryk gestig.  Die oudste Engelsprekende Sakekamer is in New York gestig in 1768.

Die visie, doel en strategieë van sakekamers het oor honderde jare nog nooit verander nie en werk sakekamers wȇreldwyd steeds vir die bevordering van hul lede se belange asook skakeling met regeringsowerhede oor sake van gemeenskaplike belang.   Sien:    https://www.chamber.nyc/ en  https://www.unizo.be/ vir meer inligting.

‘n Voorbeeld van ‘n suksesvolle vroeë sakegroepering was die Hanse Liga wat uit Noord-Duitsland geopereer het om dorpe se handelsgemeenskappe en ekonomiese belange te beskerm en te verteenwoordig.  Die Liga het kommersiële aktiwiteite in Noord-Europa vanaf die 13de tot die 15de eeu gedomineer en het oor ‘n tydperk van 400 jaar gedy.  Vir interessante inligting hieroor kyk gerus na:   https://www.hanse.org/en/

Sakekamers vervul die rol as ‘n noodsaaklike en geloofwaardige tussenganger tussen plaaslike regering, besigheid en die algemene publiek oor besigheidaangeleenthede van gemeenskaplike belang.

Om by te bly met voortdurende verandering en nuwe tendense in die internasionale sosio-ekonomiese landskap is dit ook noodsaaklik dat sakekamers ‘n ekonomiese oorsigrol in die gemeenskap vervul om opwaartse sosio-ekonomiese mobiliteit vir nuwe generasie verbruikers en entrepreneurs te verseker. 

Geskiedenis

Die Drakenstein Sakekamer het ‘n trotse geskiedenis van diens aan sy sakelede en was oorspronklik op 12 Junie 1947 gestig as deel van ‘n breër ekonomiese reddingsaksie van die destydse AHI, wat in 1942 gestig was.  Die doel was om Afrikaners wat deur oorloë en die depressie van 1933 hopeloos verarm en finansieël ontmagtig was, se kapitaal te mobiliseer om groter ekonomiese insluiting en werksgeleenthede te bewerkstellig.

Die oorspronklike naam was Paarl, Wellington, Franschoek Afrikaanse Sakekamer wat gedurende 2014 verander is na die huidige vorm om meer verteenwoordigend van die nuwe Drakenstein dorpsgrense na 1994 te wees.

Groeivooruitsigte

Die Drakenstein Sakekamer het vandag +-240 lede komende uit diverse geledere wat insluit vervaardiging, professionele dienste, sake-afrigters, regslui, ouditeure, rekenmeesters, landbou, medici, dienste organisasies, weslsynsorganisasies en akademiese instansies wat ons relevant en veerkragtig maak om ons lede te kan dien.

Daar word gereeld ‘n verskeidenheid van netwerkgeleenthede aangebied om ons lede in te lig oor sakeverwante inligting en te bemagtig met finansiële kennis asook om onderlinge sakegeleenthede te bevorder.

Sakekamers in die VSA en Europa het tussen 30 000 en 60 000 lede met gevolglike skaalvoordele aan lede wat die Sakekamers in staat stel om professioneel en op groot skaal te opereer.

Ons het ‘n unieke uitdaging met die +-2305 geregistreerde kommersiële en landbou besighede in Drakenstein, van wie 240 lede van die Sakekamer is, wat in lyn is met tendense in die VSA en Europa waar ook +-10% van besighede lede van hul sakekamers is, wat ons plaaslik met ‘n opwindende uitdaging laat om baie meer lede te kan werf en daardeur ook skaalvoordele te kan meebring vir ons plaaslike sakemanne en die gemeenskap.

Visie

Ons visie is om suksesvolle netwerke te bou wat sakegeleenthede vir ons lede kan verseker.

Missie

Sakekamer lidmaatskap bied aan selfstandige ondernemings in Stad Drakenstein ‘n strategiese geleentheid om besigheid intyds te laat groei deur die verkryging van tersaaklike inligting, voorligting en deur ‘n verenigde stem vir besigheidsake van gemeenskaplike belang te wees, met ‘n fokus op die volgende prioriteite:

 • Besigheidsontwikkeling en voorspraak vir lede op belangrike forums
 • Regverdige handel en arbeidspraktyke bv. betaling van regverdigbare lone
 • Effektiewe plaaslike regeringsverhoudinge
 • Bemarking van ons stad as ‘n voorkeur sake en toerisme bestemming

Strategie

Om ons lede se produkte en dienste effektief te kan bevorder word die volgende inisiatiewe en aksies gereeld van stapel gestuur en onderhou:

 • Netwerk geleenthede – ons bied ongeveer 25 geleenthede per jaar aan oor ‘n spektrum van informele sakekoffie byeenkomste, sakeontbyte, formele tema gala aande asook gefokusde lede aande met bekende sake leiers en gerekende akademici as sprekers.  Lede het ‘n keuse van aktuele onderwerpe wat vir besluitnemers en sake eienaars ontwikkelingsgeleenthede kan bied
 • Bou jou eie profiel op ons sakegids in die Sakekamer webblad
 • Ledeverwysings vir nuwe besigheid
 • Daaglikse e-pos blitse oor relevante sakenuus en produk promosies na lede op ons databasis
 • Voorkeur aankope vanaf lede vir produkte en dienste
 • Lidmaatskap teken vir u winkel of kantoor (onder ontwikkeling)
 • Reg om lidmaatskap op e-posse aan te dui
 • Die reg om die Sakekamer se logo op u eie webwerf te gebruik
 • Gesamentlike verkoops promosies
 • Beskermheer en gemeenskapsvennootskappe om op hoogte van gebeure en geleenthede in die gemeenskap te bly
 • Netwerkgeleenthede en deel van sakekennis en inligting
 • Borgskappe vir bemarking en verdienstelike projekte ter wille van sosiale verantwoordelikheid
 • Voorspraak vir lede oor nuwe projekte in die gemeenskap
 • Ons belyn ons met die nuutste digitale tegnologië om aan te pas by die veranderende globale ekonomiese realiteite
 • Geniet erkenning as ‘n geakkrediteerde lid van ‘n betroubare sake groepering deur jou assosiasie met die Sakekamer
 • Bereik skaalvoordele a.g.v sinergie wat vrygestel word met verhoogde blootstelling en kennis wat in die kollektiewe omgewing van die Sakekamer beskikbaar is
 •  24/7 Sakekamer hulplyn
 • Ledegelde 100% aftrekbaar van inkomste aangesien dit ‘n noodsaaklike besigheidsdiens is

Ons Internasionale Voetspoor

 • Internasionale kontakte en kennis deur ons assosiasies met verskeie sake formasies in die VSA en Europa
 • Geleenthede vir die bywoon van internasionale handeskoue en kontak met delegasies by konsulate

Eksterne Fokus

 • Hulp met invoer en uitvoer dokumentasie (Sertifikate van Oorsprong)
 • Direkte inspraak en onderhandeling met plaaslike regering
 • Direkte inspraak en onderhandeling met Provinsiale en Nasionale regering deur ons affiliasie met die AHi Weskaap
 • Affiliasies met ander industrie groeperings soos Landbou, Vervaardiging, Akademia en Veiligheidsinstansies
 • Besigheidsontwikkeling: Navorsing en versameling van inligting oor verskeie aspekte van besigheid en voorspraak vir lede by nuwe projekte en geleenthede
 • Spesialisforums binne die Sakekamer soos bv. Forum Grootmaat Dienste Verbruikers en ‘n Nyweraarsforum wat kollektief en pro-aktief met verskaffers onderhandel oor diense en tariewe

Vir meer besonderhede besoek gerus ons webwerf by: https//www.drakensteinsakekamer.co.za

WE SERVE YOU AND YOUR BUSINESS!

Origin and Purpose of Business Chambers/Chambers of Commerce

world’s first official Business Chamber was established in Marseille France during 1599, and the oldest English-speaking Business Chamber was established in New York during 1768.

The vision, purpose and strategies of Business Chambers globally are aligned and have not changed over hundreds of years and they are all still working unabated to promote the interests of their members whilst also maintaining a working relationship with local authorities.  To see how chambers operate in other parts of the world please visit the following websites:   https://www.chamber.nyc/ and  https://www.unizo.be/

An example of earlier business groupings that enabled their members to successfully conduct commercial activities over regional boundaries is the Hanse League in Europethat dominated commercial activities in Northern Europe from the 13th to the 15th century.  For some insight into their activities please visit their website at:    https://www.hanse.org/en/

A chamber of commerce fulfill the role as an essential and credible intermediary between local government, business and the general public on business and social issues of mutual concern.

In view of the rapidly changing global socio economic landscape t is also vitally important for business chambers to assume an economic oversight roll to ensure upward socio economic mobility for the next generations of consumers and entrepreneurs.   

History

The Drakenstein Business Chamber has a proud history of service to its members and was established on 12 June 1947 as a broader movement of the AHi that was established in 1942.  The purpose was to mobilize Afrikaner capital to empower them with bigger economic inclusion and creation of much needed job opportunities.  At this stage, the Afrikaner was hopelessly impoverished by the Anglo Boer War, WW1, WW2 and the great depression of 1933.

The Drakenstein Business Chamber’s original name was “Paarl, Wellington, Franschoek Afrikaanse Sakekamer” that was changed during 2014 to become more representative of the new post 1994 district municipal borders that included Paarl, Wellington, Hermon, Gouda, Saron and Simondium.

Today Drakenstein Business Chamber has 240 active members from diverse business groupings that include, manufacturing, professional services like lawyers and medical specialists, financial services, auditing, service industry, construction, agriculture, business coaching, charities and academic institutions that makes us relevant and resilient to serve our members effectively.

Drakenstein Business Chamber have implemented proven event magement protocols and procedures to present its members with effective networking events and seminars that are  designed to empower them with the latest technology trends, business best practise and opportunities to develop their organizations to the next level of profitability and sophistication.

Growth Potential

Business Chambers in the USA and Europe have between 30 000 and 60 000 members with superior benefits of scale available to serve members.  The Drakenstein Business Chamber has the potential to grow exponentially with 2305 businesses as potential members in the City of Drakenstein.

Our current +-240 strong member base is representative of world trends but If we can manage to recruit a sizeable number of those remaining non-member businesses, it will enable us to upscale our services dramatically.  This is an exciting challenge and if realized, it will benefit business growth and job creation in our community, it will also enable us to offer members business incubation and business accelerator services as an additional service for growth and development.

Vision

Our vision is to build a successful business network for our members.

Mission

The Business Chamber membership offers independent business owners a strategic, hands-on approach to sharing knowledge, achieving real time business growth opportunities whilst acting as the united voice of business in our community through a dedicated focus on the following priorities:

 • Members business development and advocacy at important forums
 • Supporting free and fair trade practisese.g. paying of a viable living wage
 • Effective local government relationships
 • Marketing of our city as a preferred business and tourism destination of choice

Strategy

In order for us to promote our member’s products and services effectively, we facilitate various platforms (digital media, website etc.), initiatives and actions:

 • Network opportunities – we host approximately 25 networking  events a year, from informal networking events like business coffee meetings to business breakfasts, an annual business expo and a formal themed gala dinner where industry leaders and practitioners present papers on business related topics that can be applied to businesses in the City of Drakenstein.
 • Build your own business profile on the Chamber Website and sell your products and services on our social media pages
 • Member referral service for new business on our 24/7 helpline
 • Daily e-mail blasts of relevant business news and member product promotions to our member database
 • Preferential procurement from members for chamber purchases of products and services
 • Membership plaque (under development)
  Right to use chamber logo for your website
 • Joint promotional and advertising drives
 • We embrace change by aligning us with changes in world economic realities by investing in new digital technology platforms that enhances commercial activities
 • Advertising opportunities on our website and social media
 • Patron and community partner relationships to stay up to date with other community activities and opportunities
 • Networking, information sharing and educational events
  Event sponsorship opportunities
 • Member advocacy for business opportunities
 • Recognition as a reputable and community minded business through your association of the Business Chamber
 • Achievement of economies of scale due to the synergy unleashed through your increased exposure and large knowledge base available in the collective environment of the business chamber
 • 24/7 Member Help Desk Service
 • Subscriptions 100% tax deductible as a necessary business expense

Our Global Reach

 • International contacts & knowledge through relationships with international business formations in the USA and Europe
 • Access to hosted Trade Delegations & Consulates

External Focus

 • Assistance with Import/Export Documentation (Certificates of Origin for exporters).
 • Direct representation and negotiation at local government level.
  Representation and negotiation at provincial and government level through our affiliated partner the AHi Western Cape.
 • Affiliation with other industry groupings (Agriculture, Manufacturing, Academics, Safety Organizations and Agencies, AHi Western Cape).
 • Business Development: Research and development on state of the art business technologies as well as trade advocacy with relevant organizations and authorities for new business opportunities.
 • Subject Matter Expert Forums in the Chamber that can investigate stumbling blocks that might affect business negatively if not addressed collectively and proactively with stakeholders.

For more information please visit our website at:  https://www.drakensteinsakekamer.co.za