DRAKENSTEIN SAKEKAMER IS DIE STEM VAN KLEINSAKE IN JOU OMGEWING!!!. Ons organisasie bedien die onafhanklike entrepreneurs en fokus tans skerp op die vestiging van nuwe besighede onder die jeug en vroue in samewerking met die AHi Weskaap.

Waarde Proposisie/Value Proposition

Drakenstein Sakekamer streef daarna om waarde toe te voeg deur namens sy lede die volgende strategiese doelwitte na te volg:

Drakenstein Business Chamber places a high value on relevance and benefits to its members by following a strategy based on the following principles:

Wisselwerkende Omgewing – om besighede in aanraking te bring met voornemende kliënte, noodsaaklike hulpbronne, industrie verwante organisasies en plaaslike regering om verbintenisse te fasiliteer wat kan lei tot wedersyds waarde toevoegende verhoudinge.

A Cohesive Environment – To connect businesses to prospective customers and essential resources, industry related organizations and local government to facilitate connections that lead to mutually value adding relationships.

Entrepreneuriese Ingesteldheid – deur kwaliteit programme, dienste en sakeoplossings aan te bied wat besighede gedurende elke lewenssiklus kan ondersteun.

The Entrepreneurial SpiritWe will deliver programs, services and business solutions of the highest quality that support the needs of businesses at every point in their lifecycle.

Krag in Diversiteit – ons respekteer die verskeidenheid van kulture van mense, besighede asook die aspirasies van ons gemeenskappe en sien dit as ‘n inklusiewe gemeenskaplike voordeel.

Strength in Diversity – We do respect the variety of cultures of the people, businesses and aspirations of our community and consider this diversity to be an advantage.

Integriteit – ons wil ervaar word as ‘n organisasie wat voldoen aan die hoogste etiese standaarde wat belyn is met die beginsels van vryheid van assosiasie en repek vir andere ongeag ras, geslag of godsdienstige oortuigings soos vervat in die Grondwet van SA. As lede van die Sakekamer:

  • onderskryf ons etiese sakebeginsels van  betroubaarheid, regverdigheid, eerlikheid en plig tot nakoming van ‘n ooreenkoms hetsy mondelings of skriftelik
  • is ons verbind tot sosiale en sosiaal-verstandige verantwoordelikheid
  • staan ons vir volhoubaarheid en regverdige kompetisie

IntegrityWe need to be trusted to adhere to the highest of ethical standards aligned with the principles of freedom of association and respect for individuals regardless of race and religion as enshrined in the preamble of the constitution of SA. As members of the Business Chamber:

  • we subscribe to ethical business practices of trustworthiness, fairness, honesty and a duty of honouring agreements whether oral or written
  • we are committed to social responsibility
  • we support sustainability and fair competition

Meriete en Produktiwiteit – meriete en produktiwitiet sal vir ons altyd die beslissende faktor van sukses wees.

Merit and Productivity – Merit and productivity will be the deciding factor of success.

Diens Uitnemendheid – bou van ‘n kultuur waar uitnemendheid bereik kan word in diens van ons kliënte en waar die kliënt ook gesien sal word as die volgende proses in lyn binne en buite ons organisasie.

Service Excellence – nurture a culture of achieving excellence in service to the customer where the customer is always the next process in line.