DRAKENSTEIN SAKEKAMER IS DIE STEM VAN KLEINSAKE IN JOU OMGEWING!!!. Begin solank om jou eie jaarlikse Sakekamer Vrywilligersdag projek te beplan en ons daarvan te vertel. Kontak asb. vir Francis by 084 404 8995 om te registreer. Please start planning your own annual Business Chamber Volunteers Day project and tell us about it. Please contact Francis at 084 404 8995 to register.

Voorspoedige 2018!! Prosperous 2018!!

Die Sakekamer Bestuur wens sy lede en hul families ‘n voorspoedige en gelukkige 2018 toe!

Die Sakekamer het die jaar op ‘n hoogtepunt afgesluit met ons jaarlikse Mini Uitstalling by NTT VW Paarl wat saamgeval het met hulle kanker bewustheidsprogram en is positief oor ons ekonomiese vooruitsigte vir 2018.

Daar is verskeie faktore wat ons tot versigtige optimisme stem waaronder die onlangse poilitieke wendings en die versterking van die wisselkoers wat goeie nuus kan wees vir besighede wat steun op ingevoerde produkte.  Soos gewoonlik sal ons ook die uitdagings van die moeilike regulatoriese omgewing vir besighede en sosiale ingenieurswese wat in SA vaardig is en wat ekonomiese groei en vryhandel striem, oordeelkundig moet bestuur.  Ons sal voortgaan om regverdige en bewese ekonomiese beginsels toe te pas om te verseker dat ons besighede winsgewend bly vir alle rolspelers, insluitend ons werknemers.

Drakenstein beskik ook oor ‘n top presterende Munisipaliteit wat vir 2016/17 weer ‘n skoon oudit van die Ouditeur Generaal  ontvang het wat van Drakenstein ‘n Stad van uitnemendheid maak.  Dit is positief vir sake beleggings en vertroue in ons omgewing.  Ons wens die Uitvoerende Burgemeester Mnr Conrad Poole geluk met sy uitstaande leierskap asook sy span se harde werk wat Drakenstein suksesvol gemaak het oor die afgelope jaar.

Die Sakekamer beoog om in 2018 nog sterker na vore te tree as die stem van kleinsake in ons stad omdat entrepreneurskap en die skepping van nuwe KMOs broodnodige werk kan skep sodat almal in Drakenstein kan deel in ekonomiese vooruitgang.

Mag ons lede verfris en gemotiveerd terugkeer in Januarie.

Vriendelike Sakekamer wense:

Dirk Breytenbach – Voorsitter van die Bestuursraad

 


The Drakenstein Business Chamber Management wish its members and their families a prosperous and happy new year!

2017 was concluded with another successful annual Mini Expo that was held in conjunction with NTT VW Paarl’s Cancer Awareness campaign and we are positive about the economic outlook for 2018.

There are various factors that leaves us with cautious optimism which include the recent political changes and the strengthening of the exchange rates for businesses with imported components in their product line up.  As usual our members will have to manage the difficult regulatory environment for businesses as well as social engineering measures unique to SA that prove to be very challenging for free trade.  We will have to continue with applying proven healthy economic principles to ensure that our businesses remain healthy and viable for all stakeholders, including our employees.

Drakenstein has the privilege of a top performing municipality that received yet another clean audit from the Auditor General for 2016/17 that makes Drakenstein a City of Excellence.  This is positive for investment and economic confidence in our environment.  We congratulate the Executive Mayor Mr Conrad Poole for exemplary leadership and his team for hard work that made Drakenstein successful over the past year.

Our Business Chamber intends to come out even stronger as the voice of small business in 2018 as we believe entrepreneurship and the establishment of new SME’s is the backbone of any economy and can create necessary jobs to enable everyone in Drakenstein to share in prosperity.

May our members return refreshed and motivated in January.

Friendly  Business Chamber wishes:

Dirk Breytenbach – Chair Person of the Management Board