Drakenstein Sakekamer

Sakekamer Voorsitter Daag Lede Uit / Business Chamber Chair Person Challenges Members

 

UITDAGING:

SAKEKAMER JAARLIKSE VRYWILLIGERSDAG

Elke jaar op ‘n Saterdag gedurende November gaan Sakekamer lede tesame met hul families van hul tyd en talente ten bate van die gemeenskap aanwend met ons Jaarlikse Vrywilligers Program.

Daardeur wil ons wys dat ons ernstig is om ons credo van”Saam bou ons aan ‘n volhoubare omgewing” uit te leef deur ‘n verskil te maak ten bate van mense wat behoeftig is ons gesamentlike gemeenskap.  Ons bring dieselfde toewyding na die gemeenskap wat ons aan ons kliënte bied.  Hierdeur wil ons ook sê dat ons as sakegemeenskap omgee en deur ons ingsteldheid en erkenning van oorvloedigheid gestalte wil gee aan die gawe van DEEL en GEE.  Hierdie jaar se tema is “Dink buite die boks, vrywilliger” wat die inisiatief en energie van diegene wat kan INNOVEER en GEE sal reflekteer.

Sakekamer lede kan gesamentlik in spanne of individueel verskeie klein projekte in Drakenstein aanpak deur bv. etes aan bejaardes te bedien, herstel van verwaarloosde skole, ouetehuise en skuilings, skoonmaak van parke en rivieroewers en aanbied van pretlope vir die insameling van fondse vir verdienstelike gemeenskapsorganisasies.

Hierdie aksie gaan uitgebrei word na alle Sakekamers in die Weskaap sodat dit elke jaar op dieselfde dag onderneem kan word as ‘n voorbeeld van ‘n funksionerende inklusiewe organisasie.

Projekte moet teen 15:00 op die dag voltooi wees waarna ‘n vriendefees braai by De Poort te Hoofweg Suider Paarl vir al die deelnemers gehou sal word.  Belangestellendes kan Francis Nieuwoudt by 084 404 8995 of info@drakensteinsakekamer.co.za kontak om te registreer.  ‘n Fooi van R 50-00 per person sal gehef word om die koste van die vriendefees en uitdeel van pryse wat agterna sal plaasvind te dek.  Behalwe geluktrekkings sal daar ook pryse vir die mees innoverende projek asook die span met die beste gees op die dag uitgeloof word.

Datum sal binnekort aangekondig word.

Nie-lede is ook welkom om projekte te registreer.

IS JY GEREED OM HIERDIE UITDAGING TE AANVAAR?

CHALLENGE:

 BUSINESS CHAMBER ANNUAL VOLUNTEER’S DAY

Members of the Drakenstein Business Chamber and their families will annually, on a Saturday in November, dedicate their talents and time to their communities through an Annual Volunteer’s Day program.

Through this programme we want show that we are serious about our credo of “Together we will build a sustainable environment” by making a difference in the lives of needy people in the community. We aim to bring the same commitment and dedication to our communities that we provide to our customers. Through our abundance mindset we want to emphasize that we as a business community care and support the notion of SHARING and GIVING.  This year’s theme “Think out of the box, volunteer” will reflect the initiative and energy to INNOVATE and GIVE.

Business Chamber members can launch small projects individually or in groups that can include serving meals to seniors, repairing schools, cleaning parks and river banks, havens and participate in fundraising walks to support deserving community organizations .

This program will be rolled out to other business chambers in the Western Cape to serve as an example of an active inclusive community organization.

Projects must be completed by 15:00 on the day where after a festival of friends braai for all participants will take place at the De Poort Village at Main Rd Paarl.  Interested members can contact Francis Nieuwoudt at 084 404 8995 or info@drakensteinsakekamer.co.za to register their projects for the program.  A fee of R 50-00 per person will apply to cover the costs of the braai afterwards as well as prizes for the most innovative project.  Apart from spot prizes, the team with the best spirit on the day will also be awarded a prize.

Date will be announced soon.

Non-members are also welcome to register projects.

ARE YOU READY TO TAKE UP THE CHALLENGE?