Drakenstein Sakekamer

SA benodig ‘n nuwe Sosiale Kontrak vir oorlewing/SA needs a new Social Contract for survival

DIE BEHOEFTE AAN VERANDERING

‘n Vergadering vir gemeenskapsleiers saamgeroep deur Mark van Eyssen was gehou op 23 Augustus 2017 by Oppiestoep Paarl en was gefasiliteer deur Dr Braam Hanekom om die stand van sake in die Stad Drakenstein te beskou. Die deelnemers het gemeenskaplike grond gevind vir onderhandeling,  implementering asook die lei en bedryf van ‘n nuwe sosiale kontrak wat ‘n verandering in gedrag tussen alle belanghebbendes en gemeenskappe in die Stad kan meebring.

Volgens Marius Oosthuizen van die Gordon Instuut vir Sake Wetenskappe by die Universiteit van Pretoria word SA geteister deur ‘n versameling van krisisse:

Suid Afrika se uitdaging is dat die konstitusie ‘n perfekte brosjure is van die nasie wat ons graag wil wees maar die kontrakteurs (regering van die dag) aan wie ons toekoms toevertrou is het ‘n   totale ander projek in gedagte.”

“Geeneen van die krisisse is fundamenteel nuut nie maar het almal hul oorsprong in langdurige nalatenskappe met ‘n oorsprong uit Suid Afrika se verlede en die onvermoë van die huidige “kontrakteurs” (regering van die dag) om ‘n verskil te maak.”

Die huidige stand van rasseverhoudinge wat aansienlik agteruitgegaan het sedert 1994, veroorsaak dat die Suid Afrikaanse gemeenskappe ‘n gevoel van wantroue, agressie, stemloosheid, hopeloosheid oor die toekoms kan by die bogenoemde lys van krisisse gevoeg word.

Ons kan nie van die regering en sy instellings wag om die sosiale kontrak reg te stel nie en voorgestelde oplossings moet met die grondwet gesinchroniseer wees, onderhandel word op gemeenskapsvlak en wie dan eienaarskap daarvoor moet aanvaar.  Daarna moet dit uitgerol word na alle vlakke van die samelewing.

Voormalige minister van finansies Pravin Gordhan is van opinie dat die grondwet ‘n Sosiale Kontrak tussen die regering en die landsburgers is wat die land na ‘n beter toekoms moet lei.

In The Social Contract (1762) argumenteer Rousseau dat vryheid en gesag nie teenstrydig is nie aangesien landswette gebaseer is op die algemene wil van die bevolking.  Deur die wet te eerbiedig, eerbiedig lansdburgers dus hulself as ‘n lid van ‘n politiese gemeenskap.  Sosiale kontrak teorie, so oud soos die filosofie homself, is ‘n siening dat persone se morele en/of politiese verpligtinge afhanklik is van ‘n onderlinge kontrak of ooreenkoms om die gemeenskap waarin hul leef te vorm.

Suid Afrika benodig dringend ‘n nuwe sosiale kontrak om nuwe energie en insiatiewe te onsluit ter bereiking van ‘n kragtige, nuwe burgerlike samelewing en groeiende ekonomie met gelyke geleenthede vir almal.

Volgende stappe

Vir hierdie inisiatief om te slaag is dit nodig dat ‘n vertouensverhouding tussen visionêre gemeenskapsleiers geskep moet word wat bereid is om die proses na hul onderskeie gemeenskappe te neem vir goedkeuring en uitvoering.

THE NEED FOR CHANGE

A meeting of community leaders was held on 23rd of August 2017 was convened by Mark van Eyssen at Oppiestoep in Paarl and facilitated by Dr Braam Hanekom to discuss the current situation in the City.  The participants found common ground and the need to devise a new social contract to guide and drive change in behaviour and mutual expectations.

According to Marius Oosthuizen, from  the Gordon Institute of Business Science at the University of Pretoria, South Africa “is facing a cluster of crises” soos hieronder gelys:

“South Africa’s problem is that its constitution is a perfect brochure of the nation it aspires to be but the contractors entrusted with its future have an entirely different project in mind”.

“None of these crises are fundamentally new. But they all have their origin in long-standing legacy issues rooted in South Africa’s past and the inability of the current “contractors” to make a difference.”

The crisis with race relations that deteriorated significantly since 1994 can also be added to the list which leaves society rife with distrust and polarization caused by failed expectations, populism and opportunistic utterances by political leaders.

“None of these crises are fundamentally new. But they all have their origin in long-standing legacy issues rooted in South Africa’s past and the inability of the current “contractors” to make a difference.”

Marius Oosthuizen is also of opinion that:

  • Socio economic rights stayed out of reach for millions of South Africans
  • Only a small number of individuals experienced economic progress since 1994
  • A new economic regime is required

We cannot expect government and its institutions to solve the current impasse and proposed solutions must be balanced with the Constitution, negotiated on community level, owned by the community and cascaded upward and sideways to all spheres of society in SA.

Former Finance Minister Pravin Gordhan maintained that the Constitution is the social contract between government and the people and it determines how the country moves towards a better future.

“In The Social Contract (1762), Rousseau argues that freedom and authority are not contradictory, since legitimate laws are founded on the general will of the citizens. In obeying the law, the individual citizen is thus only obeying himself as a member of the political community. Social contract theory, nearly as old as philosophy itself, is the view that persons’ moral and/or political obligations are dependent upon a contract or agreement among them to form the society in which they live”.

South Africa needs a new social contract to unlock new energy that will ensure new initiatives are launched towards a strong civil society and growing economy with equal opportunities for all.

Next steps

For this initiative to gain momentum and to be fruitful, a trust relationship must be forged and structured by visionary leaders from the community, who will then take the process into their communities.