DRAKENSTEIN SAKEKAMER IS DIE VERENIGDE STEM VAN BESIGHEID IN DIE STAD VAN DRAKENSTEIN!!!. Ons organisasie bedien die onafhanklike entrepreneurs en fokus tans skerp op die vestiging van nuwe besighede en die aanbieding van suksesvolle netwerkgeleenthede. DRAKENSTEIN BUSINESS CHAMBER IS THE UNITED VOICE OF BUSINESS IN THE CITY OF DRAKENSTEIN!!! We serve the independent business owners and focus strongly on the establishment of new businesses and presentation of successful networking events.

Terugblik op 2019/ Looking back at 2019

Drakenstein Sakekamer

Geagte Lede,

Vanuit ‘n ekonomiese oogpunt was 2019 ‘n wipplank jaar met verskeie hoogte en laagtepunte wat sakevertroue onder druk geplaas het en investering in nuwe besighede teruggehou het.

Nie-lewensvatbare politieke oplossings wat aan ekonomiese kwessies gekoppel was, onder die dekmantel van regstelling, was aan die orde van die dag en sal moontlik verder negatiewe uitkringende ekonomiese gevolge hê.  Dit takel die vryemarksteslel af, versuur rasseverhoudinge en versteur harmonie en eenheid in SA.  ‘n Gerespekteerde SA leier het eens opgemerk: “hoede af vir die verlede en moue op vir die toekoms”, dis vandag weereens van toepassing.     

Dit was onder andere ‘n afgryslike jaar vir Ondernemings in Staatsbesit (SOE”s) wat nou onder krisis bestuur is maar wat steeds vir die volgende 3-5 jaar geweldige stremming op die  fiskus en belatingbetalers se finansieringsbronne gaan plaas.

Werkloosheid wat mense uitsigloos laat, hou aan met groei en ekonomiese groei is reeds aan die einde van 2019 gevaarlik naby aan zero.  Die beperkings wat die plundering van die staatskas deur korrupsie en swak beleid teweeggebring het, se gevolge sal ook nog lank by SA spook.  Dit alles plaas ‘n vraagteken op die regering se leierskapsvaardighede en die politieke wil om ekonomies gebaseerde besluite ter wille van die land se ekonomie en al sy mense te neem.  Beleidsonsekerhede wat die bogenoemde swak bestuur tot gevolg het behoort dringend aangespreek te word om sakevertroue te herstel sodat SA weer op ‘n groeipad kan beland.  

Aan die positiewe kant is daar ekonomiese aanwysers soos die lae inflasiekoers, positiewe betalingsbalans en die rand wisselkoers wat binne verwagting presteer, wat aandui alles nie verlore is nie.  Die huidige wisselkoers maak uitvoere kompeterend en toerisme bekostigbaar. 

Volgens die RMB/BEN  se sakevertroue indeks vir SA het die indeks tot onlangs nog tot 20 jaar laagtepunte gedaal maar het gedurende die 4de kwartaal  van 2019 weer opwaarts begin klim.

Hierdie mengsel van goeie resultate gekoppel aan ernstige teleurstellings op die politieke front maak sakerisiko analises moeilik en sal aanhou om nuwe investering terug te hou tot nadeel van almal in SA. 

Inklusiewe en doelgerigte leierskap vanaf die regering en die beskermhere (Captains of Industry) van die privaatsektor is die enigste oplossing vir die omkeer van ons tanende ekonomie en samelwing in die algemeen.        

DIE DRAKENSTEIN SAKEKAMER SE ROL IN DIE PLAASLIKE EKONOMIE

Wie is ons?

Die Drakensteinsakekamer gaan oor besigheid, jou besigheid.  Dis ‘n vrywilligie burgerlike organisasie deur ‘n assosiasie  van:

 • Entrepreneurs
 • Klein en medium grootte besighede
 • Verskeie professies en geregistreerde beroepe
 • Die beskermhere van industrieë – Groot maatskappye
 • Akademiese instansies

Wat doen ons vir Lede?

Die Drakenstein Sakekamer bly verbind om plaaslike ekonomiese groei inisiatiewe te ondersteun en sal voortgaan om positief met die plaaslike munisipaliteit te skakel oor sake van gemeenskaplike belang.  Ons vermeld graag die munisipaliteit vir die verskeie toekennings wat hul gedure 2019 gewen het vir onder andere innovasie met waterbestuur en elektristeit asook die soveelste skoon oudit wat hulle van die Ouditeur Generaal  vir 2018/19 ontvang het. 

Die Sakekamer sal volhou om sy visie uit te leef om sy bestaande waarde toevoegende sakenetwerk uit te bou en relevante sake inligting aan lede beskikbaar te maak om sterker besighede te help bou.  Lede sal daadwerklik in aanraking met nuwe voornemende kliënte gebring word om plaaslike ekonomiese groei te bewerkstellig.  Die identifisering en deel van nuwe tegnologie en sake oplossings om besighede meer mededingend en winsgewend te maak bly ‘n top prioriteit.  Ons streef daarna om erken te word as ‘n organisasie van beïnvloeders en ontwrigters vir positiewe uitkomste.     

Om resultaat en diens uitnemendeheid aan te moedig stel ons databasisse op verskeie platforms vir beste praktyke aan lede beskikbaar, vir: 

 • Hulp en advies met die stigting en uitbreiding van nuwe besighede deur opleiding, inligting oor finansieringsopsies beskikbaar in die industrie, mentering en afrigtingsprogramme, navorsing en verspreiding van inligting oor nuwe produkte en tegnogie asook in- en uitvoer dienste ens.
 • Versekering dat lede se besighede op hoogte van ontwikkelinge op die gebied van digitalisering en outomatisasie bly.
 • Ondersteuning van inisiatiewe vir plaaslike ekonomiese geleenthede.
 • Aanbieding van kwaliteit waardetoevoegende netwerkgelenthede gemik op ekonomiese groei en uitbreiding van kennis

Algemeen

Ondanks uitdagings met lede se winsgewendheid het die ledekorps bestendig gegroei wat dui op vertroue in die Sakekamer se pogings om ons lede van diens te wees.

Doelgerigte interaksie met plaaslike en Europese sakekamer groeperings, gedurende die afgelope jaar, verseker dat ons relevant bly en voortdurend aanpas by die veranderende wêreld ekonomie en sakekamer beste praktyke.

Die Sakekamer Bestuursraad is besig om opwindende planne saam te stel vir ‘n meer korporatiewe tuiste vir ‘n Sakekamer kantoor en sal dit by die volgende AJV bespreek vir goedkeuring.  

Die Drakenstein Sakekamer se Bestuursraad wens al sy lede ‘n voorspoedige en winsgewende 2020 toe.

Dirk Breytenbach – Uitvoerende Voorsitter

Drakenstein Sakekamer

LOOKING BACK AT 2019

Dear Members,

From an economic perspective 2019 was a roller coaster year with many high and low points that challenged business confidence and most likely prevented much needed new business investments in SA. 

Non-viable political solutions applied to economic issues under the guise of affirmative action are also on the rise and are becoming serious reason for concern as it is eroding the free market system, souring race relations and undermining unity in SA.  A respected SA leader once remarked: “hats off to the past and rolled up sleeves for the future”, it is once again applicable. 

It was also a grim year for SOEs, which is now in a state of being fixed but will for the next 3-5 years continue to put enormous strain on the state and tax payer’s financial resources.

Unemployment remained high, economic growth stalled near zero and the process of rooting out corruption is slow which puts a question mark on the government’s leadership ability and political will in this regard. Removing regulatory uncertainties from the commercial environment will open up opportunities and improve business confidence to ensure SA is put on a growth on a growth path again. 

On the positive side some economic indicators like the current account balance of payments and consumer price inflation are at record low levels.  The value of the rand continues to favour exports and continues to trade at expected levels.

According to the RMB/BER business confidence index South Africa reached a 20 year low towards the early quarters of 2019 but started to pick up its head during the 4th quarter of 2019. 

This mixed bag of economic results coupled with serious political disappointments make business risk assessments challenging and continue to prolong new investments decisions to the detriment of all of the people of SA. 

Inclusive and decisive leadership from government and private sector captains of industry is now needed to turn the SA ship around successfully.        

THE DRAKENTEIN BUSINESS CHAMBER’S ROLE IN OUR LOCAL ECONOMY

Who are we?

The Drakenstein Business Chamber is about business, your business.  It is a voluntary civil organisation and an association of:

 • Entrepreneurs
 • Small and Medium-sized enterprises
 • Various professions
 • Patrons of industry – Large companies     
 • Academic institutions

What are we doing for our Members?

The Drakenstein Business Chamber remains committed to nurture and support economic growth initiatives and will continue to engage positively with our local government to address issues of mutual concern during 2020 and beyond. 

We commend the Drakenstein Municipality on various awards they received recently for innovation on environmental issues as well as another clean audit for 2018/19.   

The Chamber will also consistently continue to focus on our vision of creating value adding networking capabilities and provide business information to members to help build stronger businesses, connect members with prospective new clients and take advantage of new resources and technologies to increase profits and efficiencies. 

We strive to be recognized as a community of positive disruptors and influencers. 

To harvest best operational and service excellence results, we will deploy and maintain a best practises database to:

 • Provide information, advice and support to start and grow new businesses, e.g. start-up training, financing options in the market, business coaching, research on innovative products and solutions, import and export assistance etc.
 • Ensure your business operate at the forefront of digitization and automation.
 • Promoting local economic development initiatives.
 • Present networking events for business growth and knowledge management.

General

Despite economic challenges to our member’s businesses, membership figures continued to grow steadily during 2019, which points to confidence in the Chamber’s efforts to serve members adequately.

Sustained interaction with various European and local business chamber groupings during the past year ensure that we stay informed of changing global economic climate and business chamber best practises.  

The Chamber Management Board is busy planning to establish a dedicated chamber office in a more enabling corporate environment which will be submitted at our next AGM during March 2020 for approval.

The Drakenstein Business Chamber Management Board wish all its members a profitable and prosperous 2020.

Dirk Breytenbach – Executive Chair Person