Boodskap van Bemoediging/Message of Encouragement

As gevolg van die toenemende aantal berigte oor COVID 19 ongevalle wat die Sakekamer se kantoor bereik, het ons besluit om ‘n boodskap van bemoediging aan ons lede en die wyer gemeenskap in ons vallei saam te stel:

2020 is afgehandel en was ‘n tragiese jaar vir mense wat geliefdes deur die pandemie verloor het. Ons innige meegevoel word betuig met almal wat geaffekteer was.

Ons salueer frontlinie gesondheidswerkers vir hul onbaatsugtige diens aan die gemeenskap en hul veiligheid word in ons gebede opgedra.

2021 het begin met ‘n nuwe vlaag van besmettings wat vinniger versprei as gedurende die aanvanklike uitbraak. Ons plig is dus om weer te help om die verspreiding effektief aan bande te lȇ deur vermyding van groot saamtrekke soos sportbyeeenkomste, massa kerkdienste asook massa partytjies wat reeds bewys is as super verspreider geleenthede vir hierdie onsigbare virus.

Verder is gereelde sanitasie van hande en werksoppervlaktes en dra van maskers steeds die aangewese en enigste manier om jouself te beskerm totdat effektiewe teenmiddels beskikbaar raak en versprei is. Ons moedig ons lede aan om die gebruike uiters streng te handhaaf totdat die besmettingkoerse ‘n aanvaarbare plato bereik het en wetenskaplikes en die owerhede regulasies verslap of verwyder. COVID statistieke dui op ‘n 83% herstelkoers en ‘n sterftekoers van omtrent 2% maar die sielkundige uitwerking op oorlewendes is besig om sy tol te eis op ons algemene geestesgesteldheid in die vorm van vrees en onttrekking uit die samelewing.

Gepaardgaande met die inperkings het daar ook ‘n ekonomiese pandemie onstaan wat ekonomiese swaarkry ingelyf het vir besighede en die gemeenskap in die algemeen omdat vrye handel ook ingeperk was daardeur . Dis mense se fisiese welstand reeds uiters negatief beinvloed en die 2 de vlaag van besmettings sal ongetwyfeld nog verdere druk op die sakegemeenskap en die welstand van werkers uitoefen. Dis ‘n gegewe en nou is die tyd om iets daaraan te begin doen.  Verdere dringende oorbrugingsmaatreëls sal ingestel moet word vir klein besighede en weerlose lede van die gemeenskap gedurende die oorgang na ekonomiese herstel.

Volgens die fisikus en genie Stephen Hawking, is die mens se siel onblusbaar en onbeperk, daarom moet ons nie gaan sit en wag vir oplossings om vanself te kom nie, ons het dit in ons om oplossings te kry, nou is die tyd om innoverend en proaktief te raak en te help bou aan ‘n beter sosio ekonomiese omgewing deur bv. gebruik te maak van digitale media en aanlyn platforms om nuwe netwerke en geleenthede te skep, ens.

Die geskiedenis bied verskeie voorbeelde waar die mensdom lewensveranderend traumatiese gebeure oorkom het en sterker terug gebons het , saam kan ons dit weer doen!

Due to the increasing number of COVID 19 related deaths received at the Business Chamber office, we felt it suitable to issue this message of encouragement to our members and the wider community in our valley:

2020 is behind us and turned out be a sad year for people who lost loved ones due to the COVID 19 pandemic that hit the world. Our sincere condolences is expressed to each and everyone affected.

We salute frontline health workers for their selfless service to the community and our prayers for their safety accompany them.

2021 started with a new wave of infections that is spreading faster than the initial outbreak in March 2020. Our challenge is to again cooperate with measures to effectively help control the rate of infection through the avoidance of large gatherings of people at sports events, mass church services as well as mass party celebrations that were already proven to be super spreader opportunities for this invisible virus.

Furthermore, regular sanitation of hands and working surfaces, and wearing of masks in public areas are still the only effective measures to protect yourself until such time effective vaccines are approved and distributed. We strongly urge our members and their families to continue with the above measures until a safe plateau is reached and our scientists and authorities are able to relax regulations.

Although COVID 19 statistics point to a 83% recovery level and a death rate of +- 2%, the psychological consequences of fear and withdrawal from society must still manifest itself and the challenge for survivors is to proactively repair and maintain our psychological health for survival.

A consequence of the lockdown measures was an economic pandemic that ensued for businesses and citizens in general, which restricted free trade and brought economic hardship to everyone. The second wave of infections will undoubtedly place more financial pressure on the already flat economic activity, work opportunities and the vulnerable in our society.  Now is the time to start doing something about these threas that face us.  Measures will have to be devised to bridge the road to repair of the economy for all affected urgently.

According to the physicist and genius Stephen Hawking, the human soul is unquenchable and limitless, therefore we cannot sit and wait for a solution, we have the ability in us, now is the time to become proactive and innovative to create a new and equitable society, e.g. by embracing digital media and platforms to build new networks and the creation of new opportunities etc.

History provide ample examples of how human beings overcame and bounced back stronger from adversities and life-altering traumatic events, together we can do it again!