DRAKENSTEIN SAKEKAMER IS DIE STEM VAN KLEINSAKE IN JOU OMGEWING!!!. Ons organisasie bedien die onafhanklike entrepreneurs en fokus tans skerp op die vestiging van nuwe besighede onder die jeug en vroue in samewerking met die AHi Weskaap.

Die BBP uitdaging – ‘n vurk in die pad? The GDP challenge – a fork in the road?

SA is nou amptelik in ‘n tegniese ressessie volgens die BBP statistieke van STATS SA.  Ons aksies vorentoe as sakemense gaan nou bepalend wees in die bekamping van inflasie, inperking van eiendomsreg, werkloosheid en insinking van ekonomiese geleenthede.  Die tyd het aangebreek waar sakelui sal moet besluit hoe die politiese risikos komende van beleidsonsekerheid, onproduktiwiteit en korrupsie hokgeslaan kan word.

Sakemense kan nie meer afsydig staan teenoor politiese faktore wat die ekonomie ondermyn nie.  Aktiewe deelname van die burgery en sakelui aan regeringsprosesse het nou onontbeerlik geword.

Aangesien regering op verskeie vlakke gefaal het (bv. polisie, gesondheid en onderwys ens.) is dit tyd dat ‘n omvattende voorraadopname regoor alle sfere van die samelewing gedoen moet word sodat gepasde aksies geneem kan word om SA van ‘n afgrond weg te stuur.

Suid Afrikaanse sake en gemeenskap leiers het in SA se geskiedenis nog altyd die wa deur die drif gesleep wanneer bestaans krisisse opgeduik, het en sal dit weer doen. Vlug is nie ‘n opsie nie.  Nou is die tyd om skouer aan die wiel te sit vir ‘n beter SA vir almal!

South Africa is now officially in a technical recession according to the GDP statistics ffrom STATS SA.  Our future actions from hereon forward is critical for the combating of inflation, erosion of property rights, unemployment and the fading of economic opportunities.  The time has arrived for SA business leaders to decide how to mitigate the political risk factors of policy uncertainty, un-productivity and corruption that is threatening the existence of all South Africans.

Business leaders cannot negate political factors that is undermining the economy any longer. Active participation by civil society and business in government processes became imperative for survival.

Due to the fact that government failed in many spheres of government (policing, health, education etc.), we need to take stock of the situation to determine actions going forward away from the abyss.   

South African civil and business leaders have in the past faced and combated serious existential crises successfully and can do it again.  To flee is not an option, now is the time for all South Africans to start building a new future for all!